Epigenetics

  • View Mode:
Code Name Target Size Type Price
Code: 3190 Name: Magnetic Rack Size: 1.5 mL x 8 tubes Type: Miscellaneous Price: $334.18
Code: D131-3 Name: Anti-CD9 (Mouse) mAb Target: CD9 Size: 100 μg Type: Antibody Price: $245.07
Code: D131-4 Name: Anti-CD9 (Mouse) mAb-FITC Target: CD9 Size: 100 μl Type: Antibody Price: $261.78
Code: D263-3 Name: Anti-CD63 (LAMP-3) (Mouse) mAb Target: CD63 Size: 100 μl Type: Antibody Price: $261.78
Code: D269-3 Name: Anti-EpCAM (CD326) (Mouse) mAb Target: CD326 Size: 100 μl Type: Antibody Price: $261.78
Code: M075-6 Name: Mouse IgG1 (isotype control)-Biotin Target: Mouse IgG1 Size: 50 μl Type: Antibody Price: $180.25
Code: M076-6 Name: Mouse IgG2a (isotype control)-Biotin Target: Mouse IgG2a Size: 50 μl Type: Antibody Price: $180.25
Code: M077-6 Name: Mouse IgG2b (isotype control)-Biotin Target: Mouse IgG2b Size: 50 μl Type: Antibody Price: $180.25
Code: M078-6 Name: Mouse IgG3 (isotype control)-Biotin Target: Mouse IgG3 Size: 50 μl Type: Antibody Price: $180.25
Code: MEX-SA Name: ExoCap™ Streptavidin Kit Size: 1 kit Type: Exosome Enrichment Kit Price: $339.90
  • View Mode: